Kierownik ŚDS w Rypinie zatrudni psychologa

  • Status ogłoszenia o naborze:Przed terminem składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:1/2020
  • Nazwa jednostki zlecającej:ŚDS
  • Wydział:ŚDS
  • Miejsce pracyŚDS
  • Stanowiskopsycholog
  • Wymiar etatupełny
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2020-08-12
  • Termin składania dokumentów2020-08-27
  • Sposób składania dokumentówosobiście
  • Miejsce składania dokumentówŚDS
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1. Wykształcenie wyższe na kierunku psychologia.
   2. Posiadanie co najmniej trzymiesięcznego doświadczenia zawodowego w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi.
   3. Znajomość regulacji prawnych: ustawy o pomocy społecznej, ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej w sprawie środowiskowych domów samopomocy.
   4. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe• osobowość predysponująca do pracy z ludźmi niepełnosprawnymi;
   • umiejętność pracy w zespole;
   • komunikatywność;
   • znajomość obsługi komputera;
   • odpowiedzialność za wykonywaną pracę;
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy• sporządzanie opinii psychologicznej uczestnika oraz wstępnej oceny możliwości,
   • współopracowywanie indywidualnego planu postępowania wspierająco — aktywizującego oraz dokonywanie okresowej oceny jego realizacji,
   • prowadzenie indywidualnych lub zespołowych zajęć wspierająco — aktywizujących, motywacyjnych ( prowadzenie treningu umiejętności społecznych, treningu asertywności,
   treningu radzenia sobie w sytuacjach trudnych, treningu umiejętności interpersonalnych takich jak nawiązywanie i podtrzymywanie rozmowy, konstruktywnego rozwiązywania sporów, wzmacnianie poczucia własnej wartości, radzenia sobie z emocjami i sytuacjami rodzinnymi, rozwijanie potencjału),
   • prowadzenie poradnictwa dla rodzin/opiekunów uczestnika,
   • prowadzenie niezbędnej dokumentacji,
   • stały i systematyczny kontakt z instytucjami i organizacjami partnerskimi, inicjowanie i prowadzenie programów psychologicznych mających na celu rozwój umiejętności życiowych i społecznych uczestników ŚDS.
   • prowadzenie zajęć grupowych w ramach profilaktyki zdrowia psychicznego i terapii psychologicznej,
   • udzielanie fachowej pomocy psychologicznej uczestnikom ŚDS.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowy• sporządzanie opinii psychologicznej uczestnika oraz wstępnej oceny możliwości,
   • współopracowywanie indywidualnego planu postępowania wspierająco — aktywizującego oraz dokonywanie okresowej oceny jego realizacji,
   • prowadzenie indywidualnych lub zespołowych zajęć wspierająco — aktywizujących, motywacyjnych ( prowadzenie treningu umiejętności społecznych, treningu asertywności,
   treningu radzenia sobie w sytuacjach trudnych, treningu umiejętności interpersonalnych takich jak nawiązywanie i podtrzymywanie rozmowy, konstruktywnego rozwiązywania sporów, wzmacnianie poczucia własnej wartości, radzenia sobie z emocjami i sytuacjami rodzinnymi, rozwijanie potencjału),
   • prowadzenie poradnictwa dla rodzin/opiekunów uczestnika,
   • prowadzenie niezbędnej dokumentacji,
   • stały i systematyczny kontakt z instytucjami i organizacjami partnerskimi, inicjowanie i prowadzenie programów psychologicznych mających na celu rozwój umiejętności życiowych i społecznych uczestników ŚDS.
   • prowadzenie zajęć grupowych w ramach profilaktyki zdrowia psychicznego i terapii psychologicznej,
   • udzielanie fachowej pomocy psychologicznej uczestnikom ŚDS.
  • Lista wybranych kandydatówW wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko pracy nie wybrano kandydata, ponieważ nie wpłynęła żadna oferta pracy.
  • Uzasadnienie wyboru
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian