Kierownik Środowiskowego Domu Samopomocy w Rypinie zatrudni pedagoga

  • Status ogłoszenia o naborze:Przed terminem składania dokumentów
  • Numer ogłoszenia:1/2019
  • Nazwa jednostki zlecającej:Środowiskowy Dom Samopomocy w Rypinie
  • Wydział:ŚDS
  • Miejsce pracyŚrodowiskowy Dom Samopomocy w Rypinie
  • Stanowiskopedagog
  • Wymiar etatu1/1
  • Ilość etatów1
  • Data ogłoszenia2019-09-12
  • Termin składania dokumentów2019-09-25
  • Sposób składania dokumentówosobisty
  • Miejsce składania dokumentówŚrodowiskowy Dom Samopomocy w Rypinie ul. Kościuszki 17a
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - niezbędne1.Wykształcenie wyższe pedagogiczne,
   2. Specjalizacja z zakresu: oligofrenopedagogika lub pedagogika specjalna,
   3.Posiada co najmniej trzymiesięcznego doświadczenia zawodowego w pracy z osobami z zaburzeniami psychicznymi,
   4.Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych, oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
  • Wymagania w stosunku do kandydatów - dodatkowe1. osobowość predysponująca do pracy z ludźmi niepełnosprawnymi,
   2.umiejętność pracy w zespole.
   3.komunikatywność,
   4. znajomość obsługi komputera,
   5. odpowiedzialność za wykonywaną pracę,
   6. znajomość przepisów prawnych regulujacych zakres działania środowiskowych domów samopomocy.
  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - podstawowy1. organizowanie i prowadzenie treningów funkcjonowania w codziennym życiu, w ramach indywidualnej lub grupowej pracy z uczestnikami,
   2.prwadzenie treningu umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów
   3. udzielanie fachowej pomocy pedagogicznej uczestnikom ŚDS
   4.przeprowadzenie diagnostyki pedagogicznej
   5. prowadzenie dokumentów indywidualnej uczestnika w zakresie rozwoju psychofizycznego,
   6. prowadzenie zajęć terapeutycznych zgodnie z opracowanym planem postępowania wspierająco-aktywizująego.

  • Zakres wykonywanych zadań na stanowisku - dodatkowybrak
  • Lista wybranych kandydatówPani Emilia Jankowska
  • Uzasadnienie wyboruPani Emilia Jankowska spełniła wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze. Wybrana kandydatka uzyskała też bardzo dobry wynik z przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej, podczas której wykazała się kompetencjami wymaganymi do zatrudnienia na w/w stanowisku.
  • Typ treściOgłoszenia o naborze

Załączniki

Informacje

Rejestr zmian